Dr Weronika Banaszak-Cibicka otrzymała stopień doktora habilitowanego

Dr Weronika Banaszak-Cibicka otrzymała stopień doktora habilitowanego

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu dr Weronice Banaszak-Cibickiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

Tematem osiągnięcia naukowego była „Wieloaspektowa analiza zmian fauny pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) w środowisku zurbanizowanym”.

Gratulujemy!