Badania naukowe

Wydział posiada naukową kategorię A przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Badania naukowe i rozwojowe


Aktualnie realizowane projekty naukowe Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Tytuł
projektu
Kierownik
projektu
Program
Okres
realizacji

Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki

Cząsteczki mikroRNA jako potencjalne biomarkery stanu zapalnego gruczołu mlekowego krów

dr n. wet. Sebastian Smulski

NCN Miniatura 4

2020–2021

Poszukiwania wybranych markerów genetycznych związanych z predyspozycją psów rasy Buldog francuski
do wrodzonego zwężenia zastawki tętnicy płucnej

dr n. wet. Adrian Łukasz Janiszewski

NCN Miniatura 4

2020-2021

Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt

Rola neuropeptydu B w regulacji funkcji preadipocytów szczura i świni

dr inż. Tatiana Wojciechowicz

NCN OPUS  11

2017–2021

Rola adropiny w regulacji funkcji adipocytów oraz komórek alfa i beta wysp trzustkowych

prof. UPP dr hab. Marek Skrzypski

NCN SONATA 12

2017- 2022

Feniksyna jako nowy regulator funkcji komórek alfa i beta trzustki

dr Maria Billert

NCN PRELUDIUM 13

2018–2022

Rola mitochondrialnego peptydu MOTS-c w funkcjonowaniu trzustki i tkanki tłuszczowej

dr hab. Maciej Sassek

NCN SONATA 14

2019–2022

SARMs jako modulatory funkcji metabolicznych i stresu oksydacyjnego tkanki tłuszczowej i serca w szczurzym modelu otyłości - badania in vitro i in vivo

mgr inż. Natalia Leciejewska

NCN PRELUDIUM 18

2020–2023

Wpływ diety wysokotłuszczowej i wysokowęglowodanowej na profil molekularny stanu zapalnego na modelu zwierzęcym otyłości w astmie

dr inż. Dawid Szczepankiewicz

NCN OPUS 18

Konsorcjum z UMP

2020-2024

Analiza rozwoju sznurów płciowych i kanalików sieci jajnika w aspekcie różnicowania komórek pęcherzykowych i ich relacji z komórkami linii płciowej u kota domowego (Felis silvestris catus)

dr Ewelina Prozorowska

NCN Miniatura 5

2021-2022

LEAP2 jako modulator metabolizmu tkanki tłuszczowej oraz trzustki w cukrzycy typu 2

dr Paweł Kołodziejski

NCN OPUS 20

2021-2026

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

Kompleksowa charakterystyka regionów kandydujących w genomie psa dla monogenowych zaburzeń rozwoju płci, oparta o sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) i cyfrowy emulsyjny PCR (ddPCR)

prof. dr hab. Marek Świtoński

NCN OPUS 12

2017–2021

Identyfikacja markerów otyłości psów przy pomocy sekwencjonowania całogenomowego

prof. dr hab. Maciej Szydłowski

NCN OPUS 12

2017–2021

Udział kwasu arachidonowego w kształtowaniu jakości oocytów świni domowej

mgr Natalia Małyszka-Łukomska

NCN Preludium 12

2017–2021

Identyfikacja molekularnych zjawisk przyczynowych związanych z wczesnym rozwojem raka jelita grubego u genetycznie zmodyfikowanych świń w locus APC

dr hab. inż. Monika Dragan

NCN SONATA 11

2017–2022

Identyfikacja genetycznych mechanizmów kontrolujących zmienność fenotypową wielkości miotu świń

dr inż. Ewa Sell-Kubiak

NCN SONATA 12

2017–2022

Metabolizm kwasów tłuszczowych i glukozy podczas dojrzewania in vitro oocytów bydła i jego wpływ na jakość oocytów orz zarodków pochodzących z zapłodnienia in vitro

prof. UPP dr hab. Ewelina Warzych-Plejer

NCN OPUS 14

2018–2022

Identyfikacja markerów genetycznych i epigenetycznych związanych z wnętrostwem psów

prof. dr hab. Marek Świtoński

NCN OPUS 15

2019–2022

Zastosowanie technologii CRISPR – Cas9 do wyjaśnienia czy zmiany architektury jądra interfazowego w trakcie adiopogenezy są przyczyną czy skutkiem aktywności transkrypcji genów

prof. dr hab. inż. Izabela Szczerbal

NCN OPUS 15

2019–2024

Wykorzystanie analizy transkryptomicznej do identyfikacji genów związanych z występowaniem przepuklin pępkowych świń

prof. UPP dr hab. inż. Joanna Nowacka-Woszuk

NCN OPUS 17

2020–2024

Znaczenie białek otoczki jądrowej (laminy A) C oraz receptora laminy B) dla położenia genów w trójwymiarowej przestrzeni jądra interfazowego podczas adiopogenezy in vitro

dr inż. Joanna Długosz

NCN Miniatura 4

2020-2021

Wybrane aspekty metabolizmu lipidów w oocytach kota domowego

dr Natalia Sowińska

NCN Miniatura 4

2020–2021

Dodatek pieprzycy peruwiańskiej (Lepidium meyenii) w żywieniu świń i jej wpływ na gospodarkę lipidową - badanie nutrigenomiczne

prof. UPP dr hab. inż. Joanna Nowacka-Woszuk

NCN Preludium Bis 2

2021-2025

Wpływ suplementacji kwasami z rodziny n-3 na metabolizm lipidów w blastocystach bydła pozyskanych in vivo i in vitro

prof. dr hab. Dorota Cieślak

NCN OPUS 20

2021-2026

Poszukiwanie podłoża molekularnego różnych form depigmentacji okrywy włosowej koni wybranych ras hodowanych w Polsce

mgr Weronika Skrzetuska

NCN Preludium 20

2022-2025

Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych

Nieinwazyjne strategie w monitorowaniu stanu zdrowia zwierząt. Badania nad przydatnością alternatywnych matryc w diagnostyce, epidemiologii i ocenie statusu immunologicznego na modelu świni  domowej (sus scrofa domestica)

prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól

NCN OPUS 19

2021-2025

Płyn zabiegowy: Nowa matryca w diagnostyce laboratoryjnej oraz badaniach podstawowych

lek. wet. Hanna Turlewicz-Podbielska

NCN PRELUDIUM 19

2021-2024

Katedra Zoologii

Wpływ doświadczenia rodzicielskiego oraz warunków w okresie rozrodczym i pozarozrodczym na sukces reprodukcyjny długowiecznych ptaków, na przykładzie bociana białego

dr Marcin Tobółka

NCN SONATA 12

2017–2021

Zdolności kognitywne a wielkość mózgu u gąsiorka Lanius collurio

mgr Joanna Białas

NCN PRELUDIUM 13

2018–2022

Zbiorowiska dendrofilnych gatunków mrówek w gradiencie urbanizacyjnym

mgr Michał Michlewicz

NCN PRELUDIUM 13

2018–2022

Entomofauma zwabiona opadłymi owocami jako źródło pokarmu dla płazów

mgr inż. Mikołaj Kaczmarski

NCN PRELUDIUM 14

2018–2021

Interakcje i funkcje oksytocyny i kisspeptyny u szczurzyc z indukowaną cukrzycą typu 2

dr Kamil Ziarniak

NCN PRELUDIUM 16

2019–2022

Wpływ diety kafeteryjnej matki na funkcje metaboliczne i rozrodcze potomstwa szczurów: w poszukiwaniu mechanizmu

mgr Julia Matuszewska

NCN Preludium 18

2020-2023

Rola wtórnego wznoszenia nasion w rekrutacji górskiego gatunku drzewa wzdłuż gardientu wysokości  rozpatrywanie scenariusza zmian klimatu

dr Aleksandra Wróbel

NCN Sonatina 4

2020-2023

Rozmieszczenie pionowe pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) w środowisku zurbanizowanym

dr Weronika Banaszak-Cibicka

NCN Miniatura 4

2021–2022

Zastosowanie wybranych gatunków chrząszczy w biodegradacji plastiku

mgr inż. Sandra Kaźmierczak

NCN Preludium 20

2022-2025

Żywieniowe i fizjologiczne efekty zastosowania mączki i tłuszczu z owadów w dietach dla ryb wszystkożernych z wykorzystaniem karpia jako gatunku modelowego

mgr inż. Natalia Homska

NCN Preludium 20

2022-2025

Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)

prof. dr hab. Joanna Śliwowska

NCN OPUS 20

Konsorcjum z UAM

2021-2026

Innowacyjne zastosowanie krajowego białka i tłuszczu paszowego wytworzonego z larw Hermetia illucens w akwakulturze ryb jesiotrowatych

dr Mateusz Rawski

NCBR LIDER

2022-2025

Katedra Żywienia Zwierząt

Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu

prof. UPP dr inż. Sebastian Kaczmarek

NCN SONATA 10

konsorcjum

2016–2021

Rola biologicznie aktywnych substancji Paulownia CLON IN VITRO 112 w regulacji procesu metanogenezy i biouwodorowania u zwierząt przeżuwających

prof. dr hab. inż. Adam Cieślak

NCN OPUS 12

 

2017–2021

Rola polifenoli Coleus amboinicus (Lour.) w modulacji procesu metanogenezy i biouwodorowania w  żwaczu jagniąt

mgr inż. Yulianri Rizki Yanza

NCN PRELUDIUM 16

2019–2022

Rola tłuszczu pozyskanego z larw Hermetia illucens w żywieniu drobiu - od wartości pokarmowej do statusu zdrowotnego kurcząt rzeźnych

prof. dr hab. Damian Józefiak

NCN OPUS 20

 

2021-2024


Aktualnie realizowane projekty zagraniczne

Tytuł projektu

Program

Kierownik projektu
Linking extensive husbandry practices to the intrinsic quality of pork and broiler meat   mEATquality
Horyzont 2020
dr Ewa Sell-Kubiak
Climate Care Cattle Farming Systems CCCfarming
2018 JOINT CALL FACCE ERA-GAS, SusAn, ICT-AGRI2
prof. dr hab. Adam Cieślak

 


Aktualnie realizowane projekty badawczo-rozwojowe

Tytuł projektu
Program
Kierownik projektu
Współpraca w zakresie realizacji prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych, precyzyjnych i bezpiecznych technologii mikronaważania dla udoskonalenia produktów premiksowych PREcisionMIX2.0
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
prof.UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek
Doskonalenie polskiej populacji kur nieśnych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych i biotechnologicznych GENDROB
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
ThermoEye - innowacyjny system poprawy dobrostanu trzody chlewnej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
dr n.wet. Przemysław Racewicz

 

BADANIA USŁUGOWE

Badania genetyczne koni


Badania cytogenetyczne i molekularne zwierząt domowych

(głównie pies, kot, świnia, bydło i koń) z obniżoną płodnością i/lub zaburzeniami rozwoju płci. Badania obejmują:
  1. ocenę  prawidłowości zestawu chromosomowego
  2. identyfikację genów zlokalizowanych w chromosomach płci (SRY, ZFX, ZFY, AMELX, AMELY)
Dodatkowe pytania proszę kierować do prof. dr hab. Izabeli Szczerbal ,
tel. 61 846 6115, izabela.szczerbal@up.poznan.pl

Badania molekularne psów

  1. kontrola pochodzenia w oparciu polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA
  2. nosicielstwo mutacji (delecji 4 nukleotydów) w genie  RPE65 wywołującej  dziedziczną dystrofię siatkówki (CSNB) u psów rasy briard
  3. identyfikacja predyspozycji labradorów do otyłości na podstawie analizy genu POMC 
Dodatkowe pytania proszę kierować do dr hab. Joanny Nowackiej-Woszuk,
tel. 61 848 7242, joanna.nowacka-woszuk@up.poznan.pl

Molekularna identyfikacja płci ptaków

Dodatkowe pytania proszę kierować do dr hab. Joanny Nowackiej-Woszuk,
tel. 61 848 7242, joanna.nowacka-woszuk@up.poznan.pl

Badania molekularne buhajów

  1. ustalenie genotypu w genach beta-kazeiny (CSN2) i kappa-kazeiny (CSN3)
Dodatkowe pytania proszę kierować do dr hab. Moniki Dragan,
tel. 61 848 7242, monika.dragan@up.poznan.pl

Badanie chemiczne pasz


Analizy histopatologiczne

Pracownia Patomorfologii Zwierząt wykonuje diagnostyczne badania histopatologiczne różnych gatunków zwierząt - głównie zwierząt towarzyszących oraz drobiu.
Dodatkowe pytania proszę kierować do lek. wet.  Anny Łukomskiej
tel. 61 848 75 65, anna.lukomska@up.poznan.pl
 

PRACE ZLECONE

Aktualnie realizowane prace zlecone

Tytuł projektu
Kierownik projektu
Jednostka zamawiająca
Okres realizacji
Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki
Oznaczenie metodą qPCR patogenów z mleka zbiorczego pochodzącego od krów mlecznych
dr n. wet. Sebastian Smulski
Różne podmioty
2021-2022
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Prowadzenie badań w zakresie markerów genetycznych u koni
dr inż. Mariusz Maćkowski
Polski Związek Hodowców Koni
2018-2021
Badania cytogenetyczne i molekularne zwierząt
prof. dr hab. Marek Świtoński
Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z.o.o
stale
Kontrola pochodzenia psów
prof. dr hab. Marek Świtoński
Różne podmioty
stale
Diagnostyka molekularna ptaków wolno żyjących
prof. dr hab. Marek Świtoński
Różne podmioty
stale
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
Opracowanie systemu tuczu dla rasy złotnickiej pstrej z wykorzystaniem mieszanek i dodatków paszowych pochodzenia krajowego w celu produkcji mięsa wieprzowego o wysokiej jakości i wartości prozdrowotnej dla człowieka
prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
2021
Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych
Ocena histopatologiczna wycinków różnych tkanek zwierzęcych
dr n wet. Jan Włodarek
Różne podmioty
stale
Katedra Zoologii
Rozpoznanie i ocena ekologicznych wartości usług ekosystemowych w Polsce
prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
2021
Katedra Żywienia Zwierząt
Opracowanie modelu interpretacji zawartości mocznika w mleku jako biomarkera żywienia i warunków środowiskowych krów mlecznych
prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
Polska Federacja Hodowli Bydła i Producentów Mleka
2017-2021
Opracowanie preparatów o przedłużonym uwalnianiu w formie balusa zawierających roślinne olejki eteryczne zmniejszających ryzyko SARA oraz poprawiających parametry produkcyjne krów mlecznych
dr inż. Robert Mikuła
Over Group Sp. z o.o.
2018-2021
Działalność usługowa na rzecz hodowców zwierząt oraz producentów pasz w zakresie analiz chemicznych mieszanek paszowych i komponentów paszowych
prof. dr hab. Damian Józefiak
Różne podmioty
stale
Analiza wykorzystania preparatu Maxammon w amoniakowaniu mokrego ziarna kukurydzy
prof. dr hab. Adam Cieślak
BARBATUS TRADE Sp. z o.o.
2021