Badania naukowe

Dyscypliny naukowe przepisane do naszego Wydziału w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej uzyskały następujące kategorie:
  • Zootechnika i rybactwo – kategoria:  A+

  • Nauki biologiczne - kategoria:  A

  • Weterynaria  - kategoria:  A

 

PROJEKTY NAUKOWE KRAJOWE


Aktualnie realizowane projekty naukowe Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Program

Okres realizacji

Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt

Rola mitochondrialnego peptydu MOTS-c w funkcjonowaniu trzustki i tkanki tłuszczowej

dr hab. Maciej Sassek

NCN SONATA 14

2019 –2023

SARMs jako modulatory funkcji metabolicznych i stresu oksydacyjnego tkanki tłuszczowej i serca w szczurzym modelu otyłości - badania in vitro i in vivo

mgr inż. Natalia Leciejewska

NCN PRELUDIUM 18

2020 –2023

Wpływ diety wysokotłuszczowej i wysokowęglowodanowej na profil molekularny stanu zapalnego na modelu zwierzęcym otyłości w astmie

dr hab. inż. Dawid Szczepankiewicz

NCN OPUS 18

Konsorcjum z UMP

2020-2024

LEAP2 jako modulator metabolizmu tkanki tłuszczowej oraz trzustki w cukrzycy typu 2

dr hab. Paweł Kołodziejski

NCN OPUS 21

2021-2026

Model ex vivo układu podwzgórze-przysadka- alternatywa dla badań in vivo na zwierzętach. Udział feniksyny w modulacji aktywności osi gonadotropowej u owiec

dr hab. Ewa Pruszyńska-Oszmałek

NCN OPUS 21

Konsorcjum z IFŻZ

2022-2025

Rola neronostatyny w regulacji funkcji białych i brunatnych adipocytów oraz tkanki tłuszczowej i metabolizmu w mysium modelu otyłości

Prof. UPP dr hab. Marek Skrzypski

NCN PRELUDIUM BIS 3

2022-2026

Wpływ feniksyny na białe i brunatne adipocyty oraz metabolizm i tkankę tłuszczową w otyłości

Prof. UPP dr hab. Marek Skrzypski

NCN OPUS 22

 

2023-2026

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

Zastosowanie technologii CRISPR – Cas9 do wyjaśnienia czy zmiany architektury jądra interfazowego w trakcie adiopogenezy są przyczyną czy skutkiem aktywności transkrypcji genów

prof. dr hab. inż. Izabela Szczerbal

NCN OPUS 15

2019 – 2025

Wykorzystanie analizy transkryptomicznej do identyfikacji genów związanych z występowaniem przepuklin pępkowych świń

prof. UPP dr hab. inż. Joanna Nowacka-Woszuk

NCN OPUS 17

2020 –2024

Dodatek pieprzycy peruwiańskiej (Lepidium meyenii) w żywieniu świń i jej wpływ na gospodarkę lipidową - badanie nutrigenomiczne

prof. UPP dr hab. inż. Joanna Nowacka-Woszuk

NCN Preludium Bis 2

2021-2025

Wpływ suplementacji kwasami z rodziny n-3 na metabolizm lipidów w blastocystach bydła pozyskanych in vivo i in vitro

prof. dr hab. Dorota Cieślak

NCN OPUS 20

2021-2026

Poszukiwanie podłoża molekularnego różnych form depigmentacji okrywy włosowej koni wybranych ras hodowanych w Polsce

mgr Weronika Skrzetuska

NCN Preludium 20

2022-2025

Poznawanie podłoża molekularnego zmienności antygenów erytrocytarnych koni z wykorzystaniem metod serologicznych i genetycznych

dr hab. Jakub Cieślak

NCN OPUS 24

2023-2026

Rola mitochondriów w kształtowaniu rozwoju zarodków ssaków, od zapłodnienie do pierwszych sygnałów indukujących różnicowanie komórek

dr hab. Zofia Madeja

NCN OPUS 24

2023-2027

Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych

Nieinwazyjne strategie w monitorowaniu stanu zdrowia zwierząt. Badania nad przydatnością alternatywnych matryc w diagnostyce, epidemiologii i ocenie statusu immunologicznego na modelu świni domowej (sus scrofa domestica)

prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól

NCN OPUS 19

2021-2024

Płyn zabiegowy: Nowa matryca w diagnostyce laboratoryjnej oraz badaniach podstawowych

lek. wet. Hanna Turlewicz-Podbielska

NCN PRELUDIUM 19

2021-2023

Katedra Zoologii

Rola wtórnego wznoszenia nasion w rekrutacji górskiego gatunku drzewa wzdłuż gardientu wysokości: rozpatrywanie scenariusza zmian klimatu

dr Aleksandra Wróbel

NCN Sonatina 4

2020-2023

Zastosowanie wybranych gatunków chrząszczy w biodegradacji plastiku

mgr inż. Sandra Kaźmierczak

NCN Preludium 20

2022-2023

Miasto odporne na stres w warunkach pandemii (Covid-19)

prof. dr hab. Joanna Śliwowska

NCN OPUS 20

Konsorcjum z UAM

2021-2025

Innowacyjne zastosowanie krajowego białka i tłuszczu paszowego wytworzonego z larw Hermetia illucens w akwakulturze ryb jesiotrowatych

dr Mateusz Rawski

NCBR LIDER

2022-2025

Katedra Żywienia Zwierząt

Rola tłuszczu pozyskanego z larw Hermetia illucens w żywieniu drobiu - od wartości pokarmowej do statusu zdrowotnego kurcząt rzeźnych

prof. dr hab. Damian Józefiak

NCN OPUS 20

2021-2024

PROJEKTY ZAGRANICZNE

Aktualnie realizowane projekty zagraniczne

Tytuł projektu

Program

Kierownik projektu

Linking extensive husbandry practices to the intrinsic quality of pork and broiler meat   mEATquality

KE- Horyzont 2020

dr Ewa Sell-Kubiak

Climate Care Cattle Farming Systems CCCfarming

NCBR - 2018 JOINT CALL FACCE ERA-GAS, SusAn, ICT-AGRI2

prof. dr hab. Adam Cieślak

Resilient livestock farming systemsunder climate change/ RE-LIVESTOCK

KE - Horyzont Europa

dr hab. Marcin Pszczoła

Bringing Excellence to Transformative Socially Engaged Research in Life Sciences through Integrated Digital Centres /BETTER Life

KE - Horyzont Europa

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

 

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE

Aktualnie realizowane projekty badawczo-rozwojowe

Tytuł projektu

Program

Kierownik projektu

Współpraca w zakresie realizacji prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych, precyzyjnych i bezpiecznych technologii mikronaważania dla udoskonalenia produktów premiksowych PREcisionMIX2.0

ARiMR - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prof.UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek

Doskonalenie polskiej populacji kur nieśnych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych i biotechnologicznych GENDROB

ARiMR - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

Innowacyjna technologia wychowu młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych o wysokim stopniu adaptacji do warunków naturalnych i seminaturalnych

ARiMR - PO Rybactwo i Morze

prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz

Innowacyjny system rozrodu i wychowu karpiowatych ryb reofilnych w biologicznie efektywnej i niskoemisyjnej akwakulturze zachowawczej

ARiMR -  PO Rybactwo i Morze

prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz

Przeprowadzenie projektu badawczo-inwestycyjnego w celu opracowania innowacji produktowej i procesowej związanej z opracowaniem nowego typu gęsi mięsnej wraz z opracowaniem technologii żywienia w celu minimalizacji czasu osiągania masy rzeźnej przy jednoczesnym pozytywnym efekcie jakościowym.

ARiMR - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski

Nowy standard wieprzowiny. Innowacyjny model produkcji mięsa wieprzowego polskich ras rodzimych - transparentność hodowli, produkcji i dystrybucji. Grupa Operacyjna: Pstra Wybiegana

ARiMR - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

dr hab. Ewa Skrzypczak

 

BADANIA USŁUGOWE

Badania genetyczne koni


Badania cytogenetyczne i molekularne zwierząt domowych

(głównie pies, kot, świnia, bydło i koń) z obniżoną płodnością i/lub zaburzeniami rozwoju płci. Badania obejmują:
  1. ocenę  prawidłowości zestawu chromosomowego
  2. identyfikację genów zlokalizowanych w chromosomach płci (SRY, ZFX, ZFY, AMELX, AMELY)
Dodatkowe pytania proszę kierować do prof. dr hab. Izabeli Szczerbal ,
tel. 61 846 6115, izabela.szczerbal@up.poznan.pl

Badania molekularne psów

  1. kontrola pochodzenia w oparciu polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA
  2. nosicielstwo mutacji (delecji 4 nukleotydów) w genie  RPE65 wywołującej  dziedziczną dystrofię siatkówki (CSNB) u psów rasy briard
  3. identyfikacja predyspozycji labradorów do otyłości na podstawie analizy genu POMC 
Dodatkowe pytania proszę kierować do dr hab. Joanny Nowackiej-Woszuk,
tel. 61 848 7242, joanna.nowacka-woszuk@up.poznan.pl

Molekularna identyfikacja płci ptaków

Dodatkowe pytania proszę kierować do dr hab. Joanny Nowackiej-Woszuk,
tel. 61 848 7242, joanna.nowacka-woszuk@up.poznan.pl

Badania molekularne buhajów

  1. ustalenie genotypu w genach beta-kazeiny (CSN2) i kappa-kazeiny (CSN3)
Dodatkowe pytania proszę kierować do dr hab. Moniki Dragan,
tel. 61 848 7242, monika.dragan@up.poznan.pl

Badanie chemiczne pasz


Analizy histopatologiczne

Pracownia Patomorfologii Zwierząt wykonuje diagnostyczne badania histopatologiczne różnych gatunków zwierząt - głównie zwierząt towarzyszących oraz drobiu.
Dodatkowe pytania proszę kierować do lek. wet.  Anny Łukomskiej
tel. 61 848 75 65, anna.lukomska@up.poznan.pl
 

PRACE ZLECONE

Aktualnie realizowane prace zlecone

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Jednostka zamawiająca

Okres realizacji

Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych

Ocena histopatologiczna wycinków różnych tkanek zwierzęcych

dr Jan Włodarek

Różne podmioty

2021-2023

Badania stanu zdrowia ryb

prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safinska

Różne podmioty

2022-2023

Mikrobiologiczne badania rozpoznawcze

prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safinska

Różne podmioty

2022-2023

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

Prowadzenie badań w zakresie markerów genetycznych u koni

dr inż. Mariusz Maćkowski

Polski Związek Hodowców Koni

2023-2025

Badania cytogenetyczne i molekularne zwierząt

prof. dr hab. Marek Świtoński

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z.o.o

stale

Kontrola pochodzenia psów

prof. dr hab. Marek Świtoński

Różne podmioty

stale

Katedra Zoologii

Rozpoznanie i ocena ekologicznych wartości usług ekosystemowych w Polsce

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2021-2023

Translokacja populacji ropuch zielonych Bufotes viridis ze zbiornika przed CH Avenida

dr inż. Mikołaj Kaczmarski

AQUA S.A.,   Poznań

2022-2024

Nadzór herpetologiczny i usługi towarzyszące w ramach przebudowy trasy tramwajowej Kórnicka - oś Lecha (Odcinek I)

dr inż. Mikołaj Kaczmarski

ZUE S.A, Kraków

2023

Badania malakologiczne oraz zaprojektowanie, wykonanie i testowanie systemów mezokosmosów

dr inż. Maria Urbańska

C.N.R IRSA, Włochy

2023-2024

Ocena wpływu związków organicznych będących składową owadów na trwałość powłok nakładanych na tablice rejestracyjne, w postaci nadruków wykonanych przy wykorzystaniu mieszanin atrament-marker chemiczny

dr hab. Oskar Wasilewski

UTAL Sp. z o.o., Kobylinica

2023

Katedra Żywienia Zwierząt

Działalność usługowa na rzecz hodowców zwierząt oraz producentów pasz w zakresie analiz chemicznych mieszanek paszowych i komponentów paszowych

prof. dr hab. Damian Józefiak

Różne podmioty

stale

Zrównoważona produkcja brojlerów kurzych dzięki zastosowaniu jęczmienia i owsa w ich żywieniu

prof. UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek

Norwegion University of life Siences (IHA),                                                            Faculty of Departament of Animal and Aquacultural Sciences (IHA)

2022-2023

Opracowanie preparatów o przedłużonym uwalnianiu w formie balusa zawierających roślinne olejki eteryczne zmniejszających ryzyko SARA oraz poprawiających parametry produkcyjne krów mlecznych

dr hab. inż. Robert Mikuła

Over Group Sp. z o.o., Łask

2018-2023

Badania strawnościowe eksperymentalnego produktu sojowego na trzodzie chlewnej

dr hab. inż. Anita Zaworska-Zakrzewska

Agrolok Sp. z o.o., Golub-Dobrzyń

2023