Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny, produkty

studia podyplomowe

Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi zwierzęta, rośliny, produkty

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

2 semestry (270 godzin, 60 punktów ECTS)

Zajęcia planowane w trybie hybrydowym

Rekrutacja do 15 września 2022

Koszt całkowity: 4000 zł


Koordynator studiów: dr inż. Mateusz Rawski
e-mail: mateusz.rawski@up.poznan.pl tel. 665 627 124
Sekretarz studiów: mgr inż. Natalia Homska
e-mail: natalia.homska@up.poznan.pl

KONTAKT

Koordynator studiów:

dr inż. Mateusz Rawski
tel. 665 627 124

 

Sekretarz studiów:

mgr inż. Natalia Homska

KONCEPCJA STUDIÓW

Koncepcja Studiów Podyplomowych pt: „Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny, produkty”

Obejmuje dwusemestralny, kompleksowy program kształcenia uwzględniający obecne i przewidywane w przyszłości potrzeby ochrony przyrody. Zajęcia będą mieć charakter teoretyczny i praktyczny, podzielone zostaną na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczyć będzie konstrukcji, wzajemnych powiązań oraz interpretacji aktów prawnych, w tym następujących międzynarodowych i krajowych regulacji.

Ochrona przyrody w XXI wieku jest zagadnieniem globalnym, wychodzącym poza ramy dotychczasowego jej postrzegania jako zachowania występujących lokalnie dzikich populacji zwierząt i roślin na poziomie zapewniającym ich funkcjonalność biologiczną. Rosnąca skala globalizacji i zwiększający się międzynarodowy przepływ towarów dotyczy również zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin oraz produktów z nich wytworzonych. Obecnie obrót żywymi okazami oraz elementami zwierząt i roślin na różnych poziomach przetworzenia uważa się za jedno z największych zagrożeń dla dzikiej przyrody i sferę największych nadużyć. Nielegalny obrót gatunkami chronionymi stanowi trzeci pod kątem zyskowności, po handlu narkotykami i bronią, rynek dla zorganizowanych grup przestępczych.

Jednocześnie dynamiczny rozwój rynku zoologicznego prowadzi do narastania skali problemów związanych z utrzymywaniem gatunków obcych i inwazyjnych uwalnianych do środowiska naturalnego. Coraz większa dostępność gatunków egzotycznych, takich jak: jadowite węże, pająki i skorpiony, duże kotowate w ostatnich kilku latach generuje problemy posiadania przez osoby lub podmioty nieuprawnione zwierząt zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. Ich konsekwencją są interwencje terenowe wymagające praktycznych umiejętności, takich jak: konieczność identyfikacji okazów oraz weryfikacji legalności ich pochodzenia, ocena dobrostanu, jak również utrzymywania po ewentualnej konfiskacie lub schwytaniu.

Opisana powyżej sytuacja tworzy potrzebę edukacji i formowania wyspecjalizowanych kadr w instytucjach zajmujących się zarządzaniem populacjami gatunków nieudomowionych oraz kontrolą obrotu produktami wytworzonymi ze zwierząt i roślin. Należą do nich: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Ogrody Zoologiczne, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Izby i Urzędy Celne, Policja, Straż Pożarna, Straże Miejskie i Gminne oraz Schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wymienione służby od wielu lat sygnalizują potrzebę realizacji kompleksowych programów edukacyjnych przygotowujących ich pracowników do działań w zakresie prawnym i praktycznym. Proponowany zakres studiów podyplomowych jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę rynkową wielu instytucji. Co istotne, aktualnie w kraju nie prowadzi się studiów podyplomowych i kursów zawodowych w podobnym do planowanego zakresie merytorycznym.

REKRUTACJA

REKRUTACJA

  • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych
  • W sprawach bieżących dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.
  • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obrotu i zarządzania gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi dotyczącej zwierząt, roślin i produktów z nich wytworzonych.
  • Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:
  1. Podanie
  2. Kwestionariusz osobowy
  3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. Potwierdzenie wniesienia opłaty
Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe należy złożyć w sekretariacie Studiów listownie lub w formie skanów dokumentów przesłać na adres sekretarza Studiów.
 
Adres do wysyłki dokumentów w formie listownej:
Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 71C
z dopiskiem: Studia Podyplomowe – Rekrutacja
 
Adres do wysyłki dokumentów w formie elektronicznej:
(w przypadku wysyłki dokumentów drogą elektroniczną konieczne będzie złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych  na 1 zjeździe Studiów.)

Program studiów obejmuje 270 h dydaktycznych realizowanych w systemie zaocznym, w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Absolwenci uzyskują świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Opłata za studia - 4000zł

Płatność w ratach: 
I - 1000 zł - przy składaniu dokumentów,
II - 1500 zł - do 15 listopada,
III - 1500 zł - do 15 lutego;
 
Wpłaty proszę kierować na:
Odbiorca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Studia Podyplomowe - "Obrót i zarządzanie ..." 
Konto odbiorcy: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
Tytułem: Imię Nazwisko, Opłata za Studia Podyplomowe „Obrót i zarządzanie gatunkami”
Subkonto – 293.52.302

Słuchaczy Studiów obowiązuje:
  • uzyskanie zaliczeń z wynikiem co najmniej dostatecznym ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie, zdanie egzaminu końcowego obejmującego w szczególności tematykę pracy końcowej.

Baza noclegowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obejmuje 5 domów studenckich.

Z racji na możliwość pokarywania się zjazdów różnych kierunków studiów prosimy o rezerwację noclegu z wyprzedzeniem. 

https://akademiki.up.poznan.pl/

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów

STUDIA PODYPLOMOWE
Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi zwierzęta, rośliny, produkty
 
Semestr 1
l.p.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zajęć
ECTS
1
Podstawy nomenklatury biologicznej i taksonomii
10
3
2
 Bezpieczeństwo i higiena postępowania ze zwierzętami nieudomowionymi
10
3
3
Prawne aspekty ochrony przyrody oraz obrotu roślinami, zwierzętami i produktami pochodnymi
45
5
4
Krajowe i międzynarodowe procedury związane z obrotem zwierzętami, roślinami i produktami z gatunków zagrożonych i niebezpiecznych
20
4
5
Weryfikacja legalności pochodzenia okazów i produktów
10
3
6
Praktyczne aspekty obrotu okazami i produktami z gatunków chronionych
10
4
7
Pierwsza pomoc zwierzętom nieudomowionym
10
3
8
Inwazyjne i obce gatunki zwierząt
20
3
SUMA (Semestr 1/2)
135
28
Semestr 2
l.p.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zajęć zorganizowanych
ECTS
1
Prawne i biologiczne aspekty oceny dobrostanu zwierząt
20
4
2
Praktyczne postępowanie z niebezpiecznymi gatunkami zwierząt
10
3
3
Monitoring obrotu gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi
10
3
4
Znakowanie okazów i produktów
10
2
5
Podejmowanie i prowadzenie interwencji terenowych
10
2
6
Podstawy utrzymania, hodowli i transportu zwierząt nieudomowionych
15
3
7
Podstawy żywienia zwierząt nieudomowionych
10
1
8
Inwazyjne i ekspansywne gatunki roślin
20
3
9
Rośliny chronione
20
4
10
Repetytorium
10
2
11
Egzamin końcowy
0
5
SUMA (Semestr 2/2)
135
32
 
SUMA OGÓŁEM
 
270
 
60

 

PLAN ZJAZDÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Plan zjazdów

STUDIA PODYPLOMOWE
Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi zwierzęta, rośliny, produkty
rok akademicki 2022-2023

Numer zjazdu
Data
Forma zjazdu
Liczba godzin
Zjazd nr 1
08 - 09 października 2022
stacjonarna
14
Zjazd nr 2
22 - 23 października 2022
online
14
Zjazd nr 3
05 - 06 listopada 2022
stacjonarna
14
Zjazd nr 4
19 - 20 listopada 2022
stacjonarna
15
Zjazd nr 5
03 - 04 grudnia 2022
online
14
Zjazd nr 6
17 - 18 grudnia 2022
stacjonarna
15
Zjazd nr 7
07 - 08 stycznia 2023
online
15
Zjazd nr 8
21 - 22 stycznia 2023
stacjonarna
15
Zjazd nr 9
03 - 05 lutego 2023
online
19
Zjazd nr 10
18 - 19 lutego 2023
stacjonarna
14
Zjazd nr 11
04 - 05 marca 2023
online
14
Zjazd nr 12
18 - 19 marca 2023
stacjonarna
14
Zjazd nr 13
31 marca - 2 kwietnia 2023
online
19
Zjazd nr 14
15 - 16 kwietnia 2023
stacjonarna*
14
Zjazd nr 15
13 - 14 maja 2023
online
19
Zjazd nr 16
03 - 04 czerwca 2023
stacjonarna*
14
Zjazd nr 17
17 - 18 czerwca 2023
online
14
Zjazd nr 18
01 - 02 lipca 2023
stacjonarna
13

* zajęcia terenowe
Terminy zjazdów, liczba godzin w trakcie zjazdów lub ich forma mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności

WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I INNYCH OSÓB REALIZUJĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Wykaz nauczycieli akademickich i osób realizujących zajęcia dydaktyczne

STUDIA PODYPLOMOWE
Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi zwierzęta, rośliny, produkty
 
Osoba Instytucja
dr inż. Mateusz Rawski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Katedra Zoologii, Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
dr inż. Mikołaj Kaczmarski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Zoologii
mgr inż. Rafał Maciaszek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt
Instytut Nauk o Zwierzętach
lek. wet Nadia Chlebicka
Przychodnia Weterynaryjna Rex
Fundacja Epicrates
tech. wet. Bartłomiej Gorzkowski
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lublinie
Fundacja Epicrates
dr inż.  Ewa Pruszyńska–Oszmałek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt
dr inż. Bartosz Kierończyk
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Żywienia Zwierząt
dr inż. Wojciech Andrzejewski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Zoologii, Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
dr Renata Nowińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Botaniki
dr Aneta Czarna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Botaniki
prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Zoologii, Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
mgr inż. Joanna Kowalska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Zoologii, Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
 

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE

Formularz podania o przyjęcie na studia podyplomowe

Format pliku
Formularz podania o przyjęcie na studia podyplomowe w formacie MsWord
Formularz podania o przyjęcie na studia podyplomowe w formacie MsWord

Formularz podania o przyjęcie na studia podyplomowe w formacie PDF
Formularz podania o przyjęcie na studia podyplomowe w formacie PDF

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Kwestionariusz osobowy

Format pliku
Kwestionariusz osobowy w formacie MsWord
Kwestionariusz osobowy w formacie MsWord

Kwestionariusz osobowy w formacie PDF
Kwestionariusz osobowy w formacie PDF

Materiały informacyjne