AKADEMIA PRODUKCJI PROSIĄT

Doskonalenie zawodowe przez całe życie wydaje się być dziś jedynym kierunkiem dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową i iść naprzód. Sukces produkcji prosiąt, to kombinacja wielu elementów, od genetyki i żywienia, poprzez profilaktykę aż po organizację produkcji, w których wiedza jest elementem spajającym i warunkującym sukces ekonomiczny. Kurs w „Akademii produkcji prosiąt” to rozwój i wielostronne umiejętności zarówno teoretyczne jak i praktyczne użyteczne i  kluczowe do odniesienia sukcesu branży i na każdym stanowisku.


Dlaczego musimy uczyć się produkcji prosiąt?

Jeszcze w roku 1997 Polska była piątym największym eksporterem wieprzowiny na świecie. Jeszcze w roku 1996 Polska populacja świń porównywalna była z populacją europejskiego lidera – Hiszpanii, której populacja aktualnie jest 3,5 krotnie większa od polskiej populacji.

Dziś Polska to jeden z największych importerów wieprzowiny na świecie i największy importer prosiąt na świecie, a krajowa gospodarka z tytułu braku nowych inwestycji w sektorze traci miliardy rocznie. Co optymistyczne, już wiele razy w naszej historii w najcięższych czasach nauka była podstawą i motorem późniejszego postępu (Hipolit Cegielski, Maksymilian Jackowski, ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Szczepan Toboła, Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski).

Wiedza, ciągle rozwijana przez naukowców, pozostaje nadal naszym atutem także w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wraz z Krajowym Związkiem Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, łącząc wieloletnie doświadczenie z innowacjami w zakresie genetyki technologii, komunikacji i organizacji, we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi oraz przedstawicielami branży może pomóc ponownie uplasować Polskę w czołówce producentów prosiąt.


Dlaczego UP w Poznaniu?

 1. Najlepsza uczelnia rolnicza w kraju (Ranking Perspektyw 2017, 2018  oraz najlepszy w Polsce kierunek zootechnika w latach 2017, 2019, 2020, 2021)
 2. Uczelnia łącząca tradycję  z nowoczesnością
 3. Doświadczeni wykładowcy oraz praktycy biznesu z całej Polski
 4. Najwyższa jakość kształcenia
 5. Kompleksowy program
 6. Warsztatowy charakter zajęć
 7. Małe grupy uczestników
 8. Zajęcia dodatkowe sprzyjające integracji przedstawicieli branży

 

KOMUNIKATY

 

Uczestnicy

Kurs „Akademia produkcji prosiąt” dedykowany jest wszystkim osobom posiadającym wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (wymagane udokumentowanie) i co najmniej rok doświadczenia produkcyjnego.

Czas trwania kursu

Kursa trwa jeden semestr (min. 160 h zajęć). Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w piątek 4-6 godz. zajęć od godziny 15:00, w sobotę 8-11 godz. zajęć od godz. 8:00, w niedzielę 4-6 godz. zajęć od godziny 8:00.
 

Terminy i miejsca zjazdów:

I zjazd 05-07.04.2024 UP w Poznaniu
II zjazd 26-28.04.2024 UP we Wrocławiu
III zjazd 10-12.05.2024 UPP w Krakowie
IV zjazd – wyjazd studyjny Dania 28.05.-01.06.2024
V zjazd 14-16.06.2024 w Zaworach gm. Książ Wlkp.
VI zjazd 30.06.2024 UP w Poznaniu
 

Prelegenci i  wykładowcy

Zajęcia poprowadzą najlepsi fachowcy branżowi z Polski. Kreatywni i inspirujący, tworzący unikalne projekty i posiadający ogromne doświadczenie branżowe.
 
Wśród nich:
 1. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (UR Kraków)
 2. Prof. dr hab. Marek Świtoński (UP Poznań)
 3. Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól (UP Poznań)
 4. Prof. dr hab. Anna Rząsa (UP Wrocław)
 5. Prof. dr hab. Marcin Arciszewski (UP Lublin)
 6. Prof. dr Tomasz Schwarz (UR Kraków)
 7. Dr n. wet. Marian Porowski (prywatna klinika weterynaryjna)
 8. Enric Marco - Hiszpania
 9.  San Martin - Hiszpania
 

 

Warunki ukończenia kursu oraz uzyskania świadectw

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie testu teoretycznego ze wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny zaliczenia elementów praktycznych studiów.
 
Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje sygnowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu świadectwo ukończenia kursu dokształcającego „Akademia produkcji prosiąt”.

Ramowy program kursu

Przedmiot/ blok zajęć

   Liczba godzin

1. SUS SCROFA JAKO GATUNEK

15

2. GENETYKA

7

3. ZDROWIE I BIOASEKURACJA

15

4. ODCHÓW PROSIĄT

11

5. ROZRÓD

15

6. ŻYWIENIE

17

7. EKONOMICZNE ASPEKTY PRODUKCJI/ 
 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI

20

 8. PRAKTYKA PRODUKCYJNA

60

Razem wykłady + praktyka produkcyjna min.

         160 h

 

W trakcie kursu zaplanowano również dodatkowe atrakcje, których celem jest integracja przedstawicieli branży. 

Opłaty

Koszt kursu to 10 000 złotych + VAT 23%

Atrakcyjna cena dla uczestników III edycji kursu wynika z dofinansowania kursu z „Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego”.

Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za kurs będący przedmiotem umowy, określonej na podstawie planowanych kosztów, w wysokości 12 300 zł brutto na rachunek bankowy: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894 z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika oraz subkonta nr 293 53 080 w tytule przelewu., płatnej jednorazowo lub w ratach, w następujący sposób:

1) w całości, w terminie do 15 marca 2024 roku,

2) w ratach:
a) pierwsza: 2 460 zł brutto, w terminie do 15 marca 2024 roku,
b) druga: 9 840 zł brutto, w terminie do 30 marca 2024 roku
 

Partnerem III edycji kursu jest Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG

Uwaga: dla Członków POLPIG możliwy dodatkowy 20% upust, po pozytywnej weryfikacji przez Zarząd Związku

Zasady rekrutacji

Wniosek udziału w kursie należy uzupełnić, wydrukować, podpisać, a następnie skan dokumentów (wraz z wymaganymi załącznikami) przesłać do 15.03.2024r. na adres mailowy:

jana.andryskova@up.poznan.pl i janusz.wojtczak@up.poznan.pl

Dokumenty w wersji papierowej prosimy przesłać pocztą tradycyjną do 31 marca na adres poniżej lub alternatywnie przekazać podczas pierwszego zjazdu w Poznaniu 04.04.2024r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
 z dopiskiem „Akademia Produkcji Prosiąt”

 

Warunkiem zakwalifikowania do procesu rekrutacji jest wpłacenie zadatku w kwocie 2 460 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych). Zadatek będzie zaliczony jako częściowa zapłata za udział w kursie. Pozostałą kwotę uczestnik jest zobowiązany wpłacić do dnia 31.03.2024r.

Osobom nie zakwalifikowanym do udziału w kursie zadatek zostanie zwrócony na konto w terminie do 31.03.2024r. Osoby zakwalifikowane, które zrezygnowały z uczestnictwa w kursie po terminie 15.03.2024r., tracą prawo do zwrotu wpłaconego zadatku.

Decyzje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na kurs zostaną przesłane kandydatom drogą mailową do dnia 26.03.2024 r.

 

Dodatkowe pytania, proszę kierować na pocztę:

janusz.wojtczak@interagri.pl lub a.dargiewicz@polpig.pl

 

PLIKI DO POBRANIA

Nazwa dokumentu Plik Word Plik PDF
Klauzula informacyjna UPP

word-doc-icon.png

PDF.png

Wniosek o przyjęcie na kurs 2024

word-doc-icon.png

PDF.png

Umowa kurs dokształcający APP 2024

word-doc-icon.png

PDF.png

Wniosek o fakturę - APP 2024

word-doc-icon.png

PDF.png

 

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne dla uczestników III edycji Akademii Produkcji Prosiąt

Materiały informacyjne dla uczestników III edycji Akademii Produkcji Prosiąt

FOTOGALERIA

I edycja Akademii Produkcji Prosiąt

Rollup I edycji Akademii Produkcji Prosiat   Wykładowcy Akademii Produkcji Prosiąt - kadra z całej Polski    W przerwie zajęć - zwiedzanie poznańskiej zajezdni MPK   Aktywnie podczas zjazdu kursantów APP w Krakowie   Podsumowanie I edycji APP