PROCEDURY

Szanowni Państwo w razie problemów z pobraniem plików zamieszczonych poniżej proszę skontaktować się z Sekretarzem SD.

Sprawozdanie z działalności doktoranta

Najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu semestru doktorant składa sprawozdanie do sekretariatu SD. 

Prośba o udzielenie zgody na wyjazd na staż naukowy

Jeśli pobierasz stypendium, dołącz własną prośbę o kontynuowanie wypłacania stypendium w czasie stażu.

Urlopy związane z rodzicielstwem

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem (ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i akty wykonawcze dot. studiów doktoranckich) przepisy dotyczące okresów urlopów macierzyńskich należy stosować analogicznie wobec uczestników studiów doktoranckich- matek i ojców. Kierownik SD przedłuża studia doktoranckie o okresy urlopów macierzyńskich, łącznie nie dłużej niż o rok. Podczas urlopu macierzyńskiego doktoranci korzystający z urlopów są wyłączeni z wszelkiej działalności na SD. W czasie pozostałych urlopów (zgodnie ze swoją deklaracją) doktoranci mogą prowadzić działalność naukową i uczestniczyć w zajęciach na SD w wymiarze do połowy czasu pracy (analogicznie do pracowników, którzy mogą wykonywać pracę do ½ wymiaru czasu pracy). Doktorantka /doktorant może zrezygnować z urlopu w każdym momencie (z wyjątkiem urlopu macierzyńskiego - ten może jedynie scedować na rzecz ojca po upływie 14 tygodni), przedstawiając kierownikowi SD pismo w tej sprawie. W okresie urlopów związanych z rodzicielstwem nie można podejmować decyzji o skreśleniu ze studiów doktoranckich.   

W praktyce:

 1. Doktorantka po porodzie dostarcza do kierownika SD zaświadczenie lekarskie zawierające wpisany okres przysługującego urlopu  macierzyńskiego (20 tyg., z których 14 tyg. zarezerwowanych jest dla matki, a pozostałe 6 tyg. może przejąć doktorant-ojciec).
  Długość urlopu  jest uzależniona od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (20 tyg. 1 dziecko; 31 tygodni-2 dzieci, dalsze patrz→ Kodeks pracy).
 2. Jeśli doktorant/ojciec zamierza skorzystać z urlopu ojcowskiego (2 tygodnie; możliwe do wykorzystania do 24  mies. życia dziecka) składa do kierownika wniosek w tej sprawie.
 3. Jeśli  doktorantka lub doktorant jest zainteresowana/ny kolejnym urlopem tj. urlopem rodzicielskim (32 tyg.) dostarcza wniosek w tej sprawie do kierownika SD.

Każdy wniosek zostaje uwzględniony przez kierownika SD, o ile zostanie złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia kolejnego urlopu. Wniosek powinien zawierać oświadczenie drugiego rodzica o niekorzystaniu z urlopu, o którym napisano we wniosku.  W czasie urlopów  macierzyńskich doktoranci mają wypłacane stypendia, o ile zostały im one przyznane zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami oraz Uczelnia kontynuuje opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne i na życie.  

Dotyczy wyłącznie pracowników:

Doktoranci zatrudnieni w naszej Uczelni uzyskają pełną informację dotyczącą urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w Dziale Osobowym i Spraw Socjalnych.

Forma rozprawy doktorskiej przygotowanej na podstawie kompilacji publikacji

Wymagania dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Wymagania dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora Posiedzenie Rad Naukowych Dyscyplin w dniu 26.03.2021 r.
 

Dyscyplina Zootechnika i rybactwo:

 1. Wymagania dla Doktorantów ze Studium Doktoranckiego ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo
  dla których wszczęto postępowanie przed 30 kwietnia 2019 roku
 2. Dodatkowe wymogi dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo w postępowaniach wszczynanych
  przez uczestnika studiów doktoranckich po 1.10.2019
   new.jpg
 3. Dodatkowe wymogi dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo w postępowaniach wszczynanych
  przez słuchacza Szkoły Doktorskiej
   new.jpg

Dyscyplina Nauki biologiczne:

 1. Wymagania dla Doktorantów ze Studium Doktoranckiego ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie Nauki biologiczne, dla których wszczęto postępowanie przed 30 kwietnia 2019 roku
 2. Dodatkowe wymogi dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie Nauki biologiczne w postępowaniach wszczynanych przez uczestnika studiów doktoranckich po 1.10.2019 new.jpg
 3. Dodatkowe wymogi dla osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie Nauki biologiczne w postępowaniach wszczynanych przez słuchacza Szkoły Doktorskiej new.jpg

 

Procedura doktoryzowania  Doktorantów Studium Doktoranckiego WWZ wszczynających postępowanie doktorskie po 1.10.2019
wg zarządzenia nr 99/2020 Rektora UP w Poznaniu

Przy składaniu dokumentów w sprawie wszczęcia postępowania doktorskiego do Przewodniczącej Rady Naukowej dodatkowo do Dziekanatu należy złożyć pismo adresowana do Dziekana informujące o tym fakcie, jak również kto ma być promotorem, promotorem pomocniczym. Dodatkowo CV z wklejonym zdjęciem z informacjami takimi jak: tytuł naukowy, nr telefonu, adres mailowy, nr pesel, numer i seria dowodu osobistego oraz data i miejsce urodzenia.

 

Publiczna obrona

Dobre praktyki związane z organizacją publicznej obrony pracy doktorskiej small_stronawprzygotowaniu.gif

KARTA OBIEGOWA

Karta obiegowa - dla osób, które ukończyły uczestnictwo w studiach doktoranckich.

Pierwszą osobą podpisującą kartę jest kierownik SD.

Ankietyzacja absolwentów studiów doktoranckich